Chusty do noszenia kojarzone z wychowaniem chrześcijańskim

Chusty do noszenia!


Wychowanie chrześcijańskie rozwijało się niemal 2000 lat. System chrześcijański należy do postawy wychowania europejskiego. Światopoglądową postawę systemu chrześcijańskiego wychowania tworzy religia objawiona przez Chrystusa, która reguluje stosunek ludzi do Boga na podstawie wiary, która jest znakiem posłuszeństwa Bogu. W tych czasach wiele osób posiadało chusty do noszenia https://tulsie.pl/kategoria-produktu/chusty/, dlatego współcześnie wielu ona kojarzy się z takim sposobem stosowania.


Organizacją chrześcijańską zajmującą się wychowaniem jest Kościół, a dokładniej podstawy tej doktryny nakreśliła encyklika Piusa XI. Encyklika zwraca uwagę na wychowanie jako dzieło społeczne a nie dzieło jednostki. Pierwszym miejscem człowieka jest rodzina, następnie gdy dziecko dorasta znajduje swe miejsce w społeczeństwie. Jednak, aby dziecko mogło się wszechstronnie rozwijać potrzebne są mu cztery społeczności: rodzina, państwo, Kościół i szkoła. Dla dobra wychowywanych ludzi wszystkie cztery społeczności powinny ze sobą współpracować, ponieważ każda ma inny teren działań i inny ich zakres. Powołaniem nauczycieli i wychowawców jest przede wszystkim pomoc rodzicom w zakresie wychowania moralnego, zawodowego, kulturalnego i społecznego, kształcenia umysłowego. Wychowanie chrześcijańskie ma dążyć do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, do zdobycia świadomości wiary, gdzie warto zastanowić się nad czymś takim jak chusty do noszenia.


Bardzo ważne jest zaszczepienie w młodych ludziach ideałów wychowawczych, na co wpływa w dużym stopniu szkoła, jej zadania i cele. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na wychowanie człowieka, przyszłego obywatela. Funkcją życia społecznego jest wychowanie, a powołanie nauczyciela pełni znaczącą i odpowiedzialną rolę. Nauczyciel jest osobą posiadającą wady i zalety, która pracuje w pewnej instytucji, środowisku i w danym systemie oświatowym. Nauczyciel musi posiadać predyspozycje, czyli powołanie, polegające na naturalnej potrzebie dawania siebie bez jakichkolwiek ograniczeń ukierunkowanych na chusty do noszenia. Wychowuje się nie tylko przez to, co się wie i umie, ale przez to, kim się jest i jaką kulturę duchową i moralną reprezentuje nauczyciel i wychowawca. Pedagogiem się jest nie tylko w szkole, w czasie zajęć. W tym zawodzie nie można i nie powinien pracować każdy. Chcąc kształcić dzieci i młodzież, trzeba charakteryzować się wieloma przymiotami. Nauczyciel więc powinien posiadać powołanie, jak również być osobą prawą, uczciwą, solidną i dobrą. Nauczanie jest misją, a nauczycielem z powołania jest ten, który posiada specyficzną cechę, czyli „miłość duszy dziecka”. Warto wtedy postawić na chusty do noszenia.


Nauczyciel we współczesnej szkole powinien podążać za dzieckiem, jego pasją, zainteresowaniami i możliwościami. Idea podążania za pasją ucznia jest bardziej podmiotowa i wolnościowa. Wówczas dziecko w szkole może rozwijać swoje możliwości. Przykładem takiej nauki są szkoły Montessori i wolne szkoły demokratyczne, gdzie nauczyciel obserwuje ucznia i idzie za nim. Nauczyciel wykonując swoją pracę zawodową pełni różnorakie funkcje. Wiele osób rozważa wtedy temat chusty do noszenia. Jego obowiązkiem jest patrzenie w przyszłość, bycie opiekunem i przewodnikiem, bycie wrażliwym na nowe sytuacje, jak również plastycznym wobec narastających trudności i zadań. Nauczyciel musi konstruować wiedzę i doświadczenie w celu wprowadzenia dzieci i młodzieży do życia w otoczeniu, rozwijać siły twórcze i zdolności innowacyjne swoich wychowanków, kształtować postawy i charakter dzieci i młodzieży, organizować działalność plastyczną uczniów, stwarzać warunki do samodzielnej działalności młodzieży, posługiwać się nowoczesną technologią kształcenia, sprawdzać i oceniać osiągnięcia szkolne uczniów, jeżeli chodzi o chusty do noszenia.


Warto zwrócić również uwagę na autorytet nauczyciela, który dla dzieci w wieku szkolnym wskazuje kierunki i sposób nauki. Autorytet nauczyciela jest bardzo potrzebnym czynnikiem w celu prawidłowego przebiegu procesu wychowawczo – edukacyjnego. Autorytet nauczyciela wynika z określonych umiejętności wychowawcy, jego cech charakteru, osobowości. Od nauczyciela wymaga się przede wszystkim tego by chciał i umiał kształcić dzieci i młodzież, by potrafił nauczyć brania odpowiedzialności za swoje czyny, by wzbudzał szacunek i był wychowawcą wymagającym nie tylko od uczniów ale również od siebie, jeżeli chodzi o chusty do noszenia. Ważne by nauczyciel był prawdomówny, ponieważ by proces wychowania prawidłowo przebiegał sam wychowawca powinien posiadać odpowiednią postawę moralną.