Telefon konferencyjny! Jak wygląda to w firmie energetycznej

Telefon konferencyjny pomocny w działalności ukierunkowanej na energię


Polityka klimatyczna w Unii Europejskiej oraz przepisy środowiskowe nie pozostawiają nadziei na szeroki rozwój polskiej energetyki węglowej. Wynika to z zobowiązania Polski przyjętego w 2007 roku w ramach pakietu działań 3 x 20%, tj. 20% ograniczenia emisji CO2, 20% zmniejszenia energochłonności swoich gospodarek i osiągnięcie 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów Unii. Problemem polskiej energetyki jest jej oparcie na węglu, przez co występuje duża emisja CO2. Dlatego dążąc w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, Polska, jako kraj oparty na węglu, musi szukać sposobu na ograniczenie emisji CO2, aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Polska uzyskała zgodę Brukseli, by udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju sięgał nie 20%, jak podaje ogólna dyrektywa, ale 15%, między innymi z uwagi na obecną strukturę podaży energii opartej na węglu. Zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych z powodu wieku i standardów emisyjnych w Polsce planowane jest odstawienie elektrowni o mocy ok. 4500 MW do 2015 roku, zatem do 2028 roku elektrowni o mocy ponad 8000 MW, jeżeli chodzi o wspomaganie pracy przez telefon konferencyjny https://www.axium.pl/oferta/telefon-ip-telefon-konferencyjny/ . Wynika z tego, że bilans mocy zostanie w pewnym momencie naruszony. W kolejnych latach może powstać obciążenie związane z wymogami środowiskowymi. Wówczas najbardziej zaawansowane technologie staną się wymaganą normą. Energetyka w Polsce oparta jest nadal w 85% na węglu, a dodatkowo 60% spalarni jest wiekowa, ponieważ ma ponad 30 lat. Na skutek unijnej polityki klimatycznej znaczenie węgla będzie musiało się zmniejszyć. W związku z czym potrzebna jest dla Polski długoterminowa strategia rozwoju zrównoważonego miksu paliwowego w energetyce. Jednak, aby wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych do 2020 roku na poziomie 15%, Polska powinna przejść na inne paliwa, ale ze względu na ograniczenia możliwości wykorzystania przyrodniczych źródeł energii należy również wykorzystywać produkcję energii z atomu i gazu. Biura zarządzające takimi aspektami coraz częściej decydują się na telefon konferencyjny.


Drugą rzeczą jest liberalizowanie rynku energii w Europie. Idea liberalizacji wprowadzana jest od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo wprowadzana była w niektórych stanach USA, potem w innych krajach anglosaskich oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie za rządów Margaret Thatcher w 1989 roku wprowadzono Electricity Act regulujący równoczesną prywatyzację przedsiębiorstw energetycznych oraz oddzielenie wytwarzania energii elektrycznej od jej przesyłu i dystrybucji. Stało się to możliwe dzięki rozwiązaniu monopolistycznej organizacji Central Electricity Generating Board. Od 2004 roku trwa liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej w ramach jednolitego, wspólnego europejskiego rynku energii. Pozwoli to na wybranie innych dostawców energii i gazu ziemnego, oferujących korzystniejsze warunki dostawy. W początkowym okresie po liberalizacji ceny spadły jedynie na początku, a następnie wzrosły pod wpływem wysokich cen ropy naftowej. W efekcie wprowadzenia liberalizacji zmienił się społeczny paradygmat energii. Wcześniej energia w Europie była traktowana głównie jako dobro publiczne lub półpubliczne, dostępne dla wszystkich i wszędzie po godziwych cenach, jeżeli chodzi o telefon konferencyjny.


Od strony społeczno-ekonomicznej i fizycznej dostęp do energii traktowany był jako wartość społeczna i z tego względu od strony popytu nie można było brać pod uwagę technicznego punktu widzenia sprawności energetycznej do koncepcji, które zakładały górne limity zużycia. Od momentu wprowadzenia w większości krajów UE koncepcji rynkowej energia stała się wówczas towarem jak każdy inny. Jednak telefon konferencyjny odnajduje się w tym doskonale. Zastąpiono wówczas stary dogmat „dobra publicznego” nowym dogmatem „minimalnego ingerowania w rynek”. Proces połączenia wspólnego europejskiego rynku energii w jeden wspólny zliberalizowany rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego odbywa się z dużymi trudnościami. Przyczyn należy wskazywać w różnicy w kulturze energetycznej krajów członkowskich UE. Jednym z wyróżników kultury energetycznej jest poziom liberalizacji, czyli uwolnienia rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego – nośników dostarczanych sieciami i dlatego tworzących monopole naturalne. Głównymi elementami liberalizacji są: administracyjny nakaz oddzielenia handlu energią od jej transportu oraz zasada dostępu strony trzeciej do przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektrycznych i gazowych. Zasady te pozwoliły na zlikwidowanie monopoli w sektorze dostaw energii i gazu, co powoduje naturalne powstanie konkurencji, wprowadzenie handlu energią na giełdzie towarowej posiadającej różnego rodzaju transakcje zabezpieczające, stworzenie różnorodnych produktów i usług w miejsce jednorodnego prądu lub gazu, obniżenie kosztów dostawy energii oraz poprawę jakości obsługi klientów, możliwość wyboru dostawcy oraz rodzaju produktu i usługi przez odbiorców.Zmiany te przyczyniły się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli chodzi o telefon konferencyjny. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczynając w roku 1989 transformację ustrojową, objęły nią również branżę elektroenergetyczną, korzystając z brytyjskiego wzoru. Przed procesem liberalizacji rynku energii elektrycznej nie istniał podział w ramach tego łańcucha na towar i usługę. Istniała wówczas pionowa integracja tego przemysłu. Jeden dostawca zajmował się wszystkimi czynnościami od wytworzenia energii, aż do jej dystrybucji do klientów końcowych. Obecnie w Polsce w ramach liberalizacji rynku energetycznego uwolniono ceny dla przedsiębiorstw oraz rozdzielono twórców energii i jej dostawców. Podstawami prawnymi wdrażającymi liberalne zmiany w krajach UE są dyrektywy energetyczne oraz krajowe ustawy energetyczne.  Zatem warto zastanowić się czy powinniśmy postawić na telefon konferencyjny.