Trudne problemy społeczne a słuchawki do komputera

Słuchawki do komputera pomocne, gdy w domu są trudne sytuacje rodzinne


Owe rozwinięcie takiego systemu opieki nad tymi „trudnymi” rodzinami. Zawsze początek problemów związanych z prawem wśród młodych ludzi zawsze zaczyna się najczęściej w rodzinie. Takie rozwiązanie przede wszystkim zakłada objęcie szczególną opieką kuratorów społecznych i to wszystkich rodzin w Polsce. Taki system opierałby się na określonych wizytach danego kuratora i to już w momencie przyjścia dziecka na świat. System taki byłby elastyczny, i to tylko wtedy gdy kurator stwierdził, iż rodzina jest w całości funkcjonalna a dzieciom nigdy niczego nie brakuje, to wizyty mogły by się odbywać raz na 2 lata. Lecz, gdy dochodzi już do stwierdzenia dysfunkcji w danej rodzinie i zagrożenia marginalizacją oraz usunięcie społecznym wizyty kuratora, które odbywały by się jeden raz na pół roku. Jest to częstotliwość, która umożliwia monitorowanie oraz wczesne sygnalizowanie wszelkich możliwych problemów związanych z wychowaniem dziecka. Dobrym rozwiązaniem odprężenia stają się słuchawki do komputera https://www.axtelheadsets.com/pl/sluchawki-z-mikrofonem/sluchawki-z-mikrofonem-usb-do-komputera .


Jeżeli chodzi o rodziny patologiczne, to opieka nad nimi powinna być skierowana do sądowych kuratorów, którzy powinni monitorować daną sytuację jak również w odpowiednio wczesnym stadium interweniowali we wszystkich przypadkach związanych z zakłóceniem prawidłowego rozwoju danego dziecka, skutkujących tym samym wejściem przez to dziecko na drogę przestępczą. Określony system umożliwia bardzo wczesne rozpoznawanie wszystkich negatywnych zjawisk oraz podejmowanie współpracy z bardzo dysfunkcyjnymi rodzinami i to na wczesnym stadium rozwoju określonego dziecka. Dla dzieci, u których to stwierdzono problemy związane z nauką oraz wychowaniem, które wynikają głównie z biedy orz trudnej sytuacji w domu, zostały by tworzone przez organizacje pozarządowe lecz przy wsparciu państwowe ośrodki, świetlice, ogniska albo kluby, które przede wszystkim spełniają funkcje profilaktyczne. Niektóre dzieci, które weszły już w konflikt z prawem, zostały by umieszczane w hostelach oraz rodzinnych domach dziecka lecz blisko miejsca zamieszkania, tak by nie tracić żadnego kontaktu z rodziną. Natomiast w przypadku, gdy taka organizacja nie radzi sobie z wychowaniem dziecka i to przez biologiczną rodzinę, zostały by one od razu umieszczane w rodzinach zastępczych. W zakładach poprawczych znalazły by się jednostki najbardziej zdemoralizowane, takie których problemów nie można było rozwiązać i to na tyle wcześnie, aby nie dopuścić do popełnienia przez takie dziecko czynu karalnego, jeżeli chodzi o słuchawki do komputera.


Może wydawać się to najbardziej skuteczne rozwiązanie ze wszystkich wyżej przedstawionych, dlatego jakkolwiek wdrożenie takiego rozwiązania niesie za sobą bardzo wiele trudności, po pierwsze bardzo możliwy byłby sprzeciw ze strony społecznej, dotyczył by on sprzeciwu zbyt dużej ingerencji naszego państwa w prywatne życie obywateli. Dodatkowo zatrudnienie dużej rzeszy kuratorów, niesie za sobą dojść duże koszty finansowe, a na same efekty należy czekać wiele lat, dlatego w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo trudne będzie do przeforsowania to kosztowne rozwiązanie, z których to efektów będą korzystać nawet i przyszłe ekipy polityczne, które również stawiają na słuchawki do komputera. Taki system posiada pewne wady między innymi jak to, iż kuratorzy nie zawsze będą w stanie zauważyć jakiekolwiek dysfunkcje rodziny, dodatkowo patologiczne rodziny, zawsze mogą unikać współpracy ze służbami tego typu. 


Utworzenie dużej liczby mniejszych zakładów poprawczych, w których to grupy nie mogą przekraczać dziesięć osób, które przypominać mają rodzinne domy dziecka. Właśnie takie zakłady zostałyby podzielone nie tylko pod względem zdemoralizowania ale również pod względem potencjału wychowanków, co prowadzi do tego iż ci najbardziej zdemoralizowani z całą pewnością trafialiby do zakładów o najwyższym rygorze. Zaś osoby o najmniejszym stopniu zdemoralizowania i tym samym osoby o największym stopniu prawdopodobieństwa jakim jest powrotu do naszego społeczeństwa, swoją karę odbywałyby w domach poprawczych, które przypominają rodziny zastępcze.To w takim zakładzie ich wychowankowie mogliby poczuć namiastkę normalnego życia, jak pracować, uczyć się czy też wykonywać domowe obowiązki. Właśnie takie działania zwiększają prawdopodobieństwo podjęcia przez normalnej, legalnej pracy już po opuszczeniu zakładu, jeżeli chodzi o słuchawki do komputera. Wszelkie zakłady pośrednie stałyby się zamkniętymi oddziałami, które posiadają małe grupy, gdzie ich wychowankowie zostaliby podzieleni według wieku, po to aby starsi wychowankowie udzielali negatywnych rad młodszym kolegom.


Jednocześnie, uczęszczali by oni na zajęcia z psychologiem oraz z pedagogiem, w czasie których to wpajano by im określone wartości, których jednak nie wynieśli z domu rodzinnego. Dla dzieci, które sprawowały by się najlepiej i to przez okres sześciu miesięcy, możliwe był by przeniesienia lecz do otwartego zakładu. Z dużą pewnością był by to idealny środek motywacyjny dla wszystkich młodych osób, które naprawdę pragną żyć na wolności. Natomiast ostatnią grupę, stanowią osoby najbardziej zdemoralizowane, tak zwani młodociani przestępcy, wobec których to zastosowana dotychczas resocjalizacja nie przyniosła żadnych efektów, nawet jeżeli mówimy o słuchawkach do komputera. Takie właśnie zakłady, przypominał by trochę więzienie, jednak ich wychowankowie posiadaliby wzmożoną opiekę psychologiczną i został by zastosowany system pozytywnej motywacji. Zastosowane rozwiązanie zakłada także zagwarantowanie pracy wszystkim wychowankom już po opuszczeniu poprawczego zakładu, zgodnej z zainteresowaniami oraz wykształceniem i wsparcia w znalezieniu i utrzymaniu mieszkania przez okres pół roku od momentu opuszczenia zakładu. Jednym z głównych warunków w przeciwdziałaniu powrotu na ścieżkę przestępczą tych młodych ludzi jest wysyłanie ich do rodzin zastępczych za granicą, tych stawiających na słuchawki do komputera. Takie rozwiązanie jest wzorowane na systemie jaki funkcjonuje w Niemczech od dobrych kilkunastu lat. Do takich rodzin zastępczych trafiły by młode osoby, wobec których zastosowane wcześniejsze środki resocjalizacyjne w żaden sposób nie przyniosły oczekiwanych efektów. Oprócz wyroku sądu, zgodę na taki wyjazd musieliby oczywiście wyrazić rodzice bądź opiekunowie dziecka. Organizacją owego wyjazdu zajmowałyby się wszelkie organizacje pozarządowe, które działają w obszarze wsparcia dzieci z problemami rodzinnymi oraz wychowawczymi. Takie organizacje odpowiedzialne by były za znalezienie odpowiedniej rodziny za granicą, którzy chętni by byli przyjąć nieletniego z innego kraju oraz podpisanie wszystkich koniecznych umów, jeżeli chodzi o słuchawki do komputera.


System ten opierałby się na sieci wszelkich porozumień pomiędzy polskimi pozarządowymi organizacjami, które działają na zlecenie Ministra Sprawiedliwości a pomiędzy organami władz w państwach Unii Europejskiej. Zastępcze rodziny otrzymywały by comiesięczne wynagrodzenie w kwocie około 1500 EUR oczywiście za opiekę nad dzieckiem, dodatkowo z budżetu państwa opłacano by naukę, wszelkie koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz ubrania dziecka. Pobierana nauka odbywała by się w języku polskim oraz według polskich programów, same egzaminy zdawane by były eksternistycznie i w Polsce. Takie rodziny wybierane byłyby według bardzo ściśle określonych kryteriów, jak między innymi posiadanie własnego domu, najlepiej gospodarstwa rolne, na których to młodociani przestępcy mieliby duża liczbę obowiązków, ale również przejście testów psychologicznych, bardzo preferowanymi rodzinami były by te o wykształceniu pedagogicznym. Następujący postęp w resocjalizacji danego dziecka byłby regularnie oceniany a co najmniej raz w rok kontrolowany przez pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast w zakładach poprawczych, gdzie jest obowiązek pracy społecznej zostaliby umieszczeni ci młodociani przestępcy, którym nie udało się zakwalifikować do wyjazdu zagranicznego, gdzie pomocne byłyby słuchawki do komputera.


Tacy wychowankowie sami muszą przygotowywać sobie posiłki, sprzątać oraz wykonywać drobne remonty. Dodatkowo, każdy musi wykonywać określone pracę społeczną w różnorodnych placówkach, jak na przykład domach dziecka, hospicjach oraz szpitalach, jak i w gospodarstwach rolnych, stadninach koni i to pod nadzorem swoich wychowawców. Jeżeli taki młody człowiek, stanowiłby dojść poważne zagrożenie dla swojego otoczenia albo mógłby uciec, to od razu byłaby wyłączony on z pracy poza ośrodkiem, lecz musiałaby on wykonywać różnego rodzaju usługi dla swoich kolegów, jak pranie, sprzątanie. Rozwiązanie takie wydaje się bardzo trudne do wykonania i to ze społecznego oraz politycznego punktu widzenia.


W takiej właśnie sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju jakim jest Polska, najbardziej rekomendowanym zjawiskiem co do wdrożenia jest drugie rozwiązanie, które zakłada utworzenie dużej liczby lecz małych zakładów poprawczych. Uwzględniając możliwe koszty jest to znacznie tańsze rozwiązanie niż zagraniczne wyjazdy czy rozpoczęcie opieki nad wszystkimi rodzinami dysfunkcyjnymi. Wszelkie związane koszty łączą się z przekształceniem obecnie już funkcjonującymi dużymi zakładami poprawczych na sieć małych, które są zbliżone do rodzin zastępczych. Tym samym wiąże się to z koniecznością zaadoptowania całkiem nowych budynków i zatrudnienia znacznie większej liczby specjalistów, jednak większa ilość pracowników, których obecnie pracuje w zakładach poprawczych znalazła by zatrudnienie w nowych placówkach. Wszystkie przedstawione rozwiązania niosą za sobą dodatkowe finansowe koszty, lecz w przypadku społecznych zmian w kryterium efektywności finansowej nie powinno być najważniejsze. Owe rozwiązania wydają się być także najlepsze pod względem społeczno-politycznych możliwości samego wdrożenia, ponieważ nie wprowadza zbyt rewolucyjnych zmian w samym systemie, jak wszystkie inne propozycje. Wysłanie młodocianych przestępców do innych państw, okazać się może bardzo dobrym rozwiązaniem, lecz można przypuszczać, iż społeczeństwo polskie nie będzie temu wcale przychylne. Może zatem postawić na słuchawki do komputera?


Ponadto wystąpi problem, który dotyczy zwolnienia większej ilości pracowników obecnych już zakładów poprawczych w całej Polsce. Wprowadzenie określonej opieki kuratorów w stosunku wobec wszystkich rodzin, jest rozwiązaniem które głęboko zmienia istniejący już system, lecz bardzo trudnym do przeforsowania, ponieważ na jego konkretne efekty należy czekać nawet kilka dekad, a w tym czasie muszą równolegle istnieć kolejne systemy jak opieki kuratorów i funkcjonowania zakładów poprawczych. Proponowane rozwiązanie jest zatem bardzo kosztowne, a sama jego ewaluacja jest niezwykle trudna. Utworzenie bardzo dużej liczby małych poprawczych zakładów , jest najlepszym rozwiązaniem przy obecnym ograniczeniu finansowym, społecznym oraz politycznym. Możliwość jaką jest zamieszkanie w hostelu oraz prowadzenie w miarę normalnego życia, stanowi ogromną motywację dla wychowanków tych zakładów poprawczych, którzy za główny cel ustalili zmianę swojego życia na lepsze. Utworzenie małych grup zmniejsza prawdopodobieństwo destrukcyjnego wpływu jednego wychowanka placówki na drugiego i umożliwia znacznie lepsze dotarcie z pomocą psychologiczną do takiego młodego człowieka. Ten system powinien zostać jak najszybciej wdrożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i to w czasie najbliższych kilku lat. Wszystkie zakłady poprawcze, które w większym stopniu przypominały by rodziny zastępcze, z całą pewnością mogłyby być prowadzone przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe i to dzięki otrzymywaniu dotacjom z budżetu państwa.